در این دسته به بررسی تخصصی سوهان اصفهان و انواع سوهان های تولید شده در ایران مثل سوهان قم،سوهان یزد،سوهان حلوایی،دسر سوهان و… میپردازیم.