بر اساس حقایق تغذیه ای معتبر دنیا ارزش غذایی گز و سوهان را بررسی میکنیم.